De defensiemedewerkers blijven in het ongewisse of er nog toekomst is voor hen en voor Defensie in het algemeen. Zij blijven hun werkzaamheden verrichten ‘tussen hoop en vrees’, hopende dat het nieuwe kabinet daadwerkelijk substantieel gaat investeren in Defensie, op zowel het personele- als het materiële vlak.

Met een korte en opvallende actie hebben 100 collega’s op 15 september in een zonnig Den Haag actie gevoerd. Zij vroegen aandacht voor het vastgelopen cao-overleg bij Defensie en een voor haar taak berekende krijgsmacht.

De AFMP heeft ingestemd met de afspraken die de werkgevers en de ambtenarenbonden eind juni hebben gemaakt over wijzigingen in de ABP-middelloonregeling vanaf 1 januari 2018. De pensioenregeling voor het burgerpersoneel bij defensie.