Uitkering bij overlijden (UBO)

Uitkering bij overlijden (UBO)

Wanneer is er recht op een uitkering bij overlijden? De meest voorkomende mogelijkheden hebben we op een rij gezet.

Voor de nabestaande van een actief dienende militair, een niet-actieve militair (UGM'er) of  van een gepensioneerde ex-militair zijn één of meer soorten van uitkeringen bij overlijden van toepassing. Deze worden uitgekeerd door het Ministerie van Defensie (MinDef), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en/of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

ABP/MinDef

De partner van de overledene maakt onder de volgende voorwaarden aanspraak op een UBO van het MinDef en het ABP:

Het ABP beschouwt iemand als uw partner als u voor uw 65ste levensjaar bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Deze gegevens zijn via de gemeente automatisch bij het ABP bekend, maar het is raadzaam dat u dit via MIJNABP of uw pensioenoverzicht controleert.
Woont u samen, maar bent u niet getrouwd? En heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u uw partner aanmelden bij ABP. Door uw partner aan te melden bij ABP regelt u dat uw partner nabestaandenpensioen ontvangt als u overlijdt. U moet dan wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

- U bent jonger dan 65 jaar;
- U hebt een samenlevingscontract dat vóór uw 65ste is opgesteld door een notaris (Via de AFMP heeft u overigens de keuze uit verschillende samenlevingscontracten. Een basiscontract voor € 108,90 of een uitgebreid contract voor € 199,65. Zie verder ons website-artikel over het samenlevingscontract);
- Uit het samenlevingscontract blijkt dat u en uw partner in elkaars levensonderhoud voorzien;
- U en uw partner zijn allebei ongehuwd;
- U en uw partner wonen op één adres en zijn beiden op dit adres ingeschreven bij de gemeente;
- Uw partner is ouder dan 18 jaar.

Bent u familie van elkaar? En is uw relatie: ouder en kind, grootouder en kleinkind of schoonouder en schoondochter/schoonzoon? Dan kunt u uw partner niet aanmelden. Met andere familieleden is dit wel mogelijk. Is er geen partner; dan komen de minderjarige natuurlijke, wettige of pleegkinderen in aanmerking. Als deze er ook niet is/zijn, dan degene voor wie de overledene kostwinner was en met wie hij of zij in gezinsverband leefde.

Sociale Verzekeringsbank

Nabestaanden voor het krijgen van een UBO van de SVB zijn:

· de overblijvende partner of;
· als deze er niet is, de kinderen jonger dan 18 jaar of ;
· als deze er niet is/zijn, de persoon die tot de dag van het overlijden met de overledene in één huis woonde.

Bij overlijden van een (ex-)militair wordt door de gemeentelijke basisadministratie (GBA), die in de toekomst de Basisregistratie Personen (BRP) zal gaan heten, na ontvangst van de melding van overlijden direct een melding  gedaan bij het ABP en de SVB. Normaal gesproken wordt de uitkering dan zo spoedig mogelijk
verstrekt aan de nabestaande(n).

Bij overlijden is één van de navolgende soorten van uitkeringen van toepassing:
1. actief dienende militair of
2. niet-actieve militair (UGM'er) of
3. gepensioneerde ex-militair

1.    Uitkering bij het overlijden van een actief dienende militair:
Deze uitkering wordt uitgekeerd door het Ministerie van Defensie. De uitkering is gelijk aan driemaal het bedrag van de bezoldiging waarop de militair op de dag van zijn overlijden aanspraak had, vermeerderd met het bedrag per maand van de andere inkomsten en/of toelagen die in aanmerking worden genomen bij de vaststelling van de pensioengrondslag, ongeacht of hij daarover pensioenbijdrage was verschuldigd.

2.    Uitkering bij overlijden  van de niet-actief dienende militair (UGM'ers):
Eenmalig een extra uitkering van ABP. Deze uitkering bedraagt driemaal het bedrag van de laatstgenoten bezoldiging op de dag van overlijden. Het bruto bedrag wordt door het ABP nagenoeg netto uitbetaald. Op een deel wordt loonheffing toegepast.

3.    Uitkering bij overlijden  van de gepensioneerde ex-militair:
Deze uitkering voor de nabestaande bestaat uit twee gedeelten en wordt uitgekeerd door:

Gedeelte 1: het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP):

De uitkering bedraagt tweemaal het pensioen van de gepensioneerde op de dag van zijn overlijden.
De UBO komt te vervallen indien de partner de gepensioneerde opzettelijk of met zijn medeplichtigheid van het leven heeft beroofd. Dit geldt ook voor de
aanspraak op het nabestaandenpensioen.

Gedeelte 2: de Sociale Verzekeringsbank (SVB):

Dit bedraagt eenmalig het bedrag van één maand bruto AOW-pensioen.
Omdat de partner bij de SVB bekend is, wordt de overlijdensuitkering meteen uitbetaald. Heeft de overledene te veel AOW ontvangen, dan trekt de SVB dit af van de vakantie-uitkering en/of de overlijdensuitkering.


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met uw sectorhoofd.