Gepensioneerd in Duitsland?

Gepensioneerd in Duitsland?

Let op belastingwijzigingen!
Voorheen was de belastingaangifte als gepensioneerde in Duitsland al ingewikkeld, maar dit jaar is het extra opletten geblazen. Er is veel veranderd en dat kan grote gevolgen hebben. Wij zetten hier de veranderingen op een rijtje. Hebt u meer info nodig: de AFMP staat voor u klaar!
Kwalificeren, wereldinkomen en belastingverdrag. Zo maar een paar termen die van belang zijn als u als gepensioneerde in Duitsland woont. Termen die te maken hebben met uw belastingaangifte. Voorheen was dit al ingewikkeld, maar dit jaar is het extra opletten geblazen. Er is veel veranderd en dat kan grote gevolgen hebben. Wij zetten hierbij de veranderingen even een kort op een rijtje. Hebt u meer info nodig: de AFMP staat voor u klaar!
 
Keuzevrijheid vervallen
Wonen in Duitsland met een pensioen en AOW uit Nederland. Welke belastingregels gelden er dan, de Nederlandse of de Duitse? Voorheen had u in Nederland de mogelijkheid te kiezen voor binnenlandse belastingplicht, maar die keuzevrijheid is sinds 2015 vervallen. Op basis van de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht zijn er nu strakke voorwaarden, waarbij vooral uw wereldinkomen bepalend is. 
 
Belastingverdrag
Dat zelfde wereldinkomen speelt ook een belangrijke rol in het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. Het oude verdrag stamde uit de jaren 50 en was aan vernieuwing toe. Met zo’n verdrag wordt voorkomen dat er over bepaalde inkomsten zowel in Nederland als in Duitsland belasting wordt geheven. In het oude verdrag was het soort inkomen doorslaggevend. Loon werd belast in het werkland, wettelijke uitkeringen (zoals AOW) in het oorsprongsland en pensioen in het woonland. Een uitzondering was het overheidspensioen (zoals militair pensioen) dat werd belast in het oorsprongsland. Met ingang van 1 januari 2016 geldt er een nieuw belastingverdrag , met nieuwe regels over welk land belasting mag heffen over uw pensioenen.. 
 
Wereldinkomen
Het verdrag wijzigt met ingang van 1 januari 2016, echter de nieuwe regeling van Nederland voor buitenlands belastingplichtigen is gewijzigd per 1 januari 2015. Het een heeft niet met ander te maken, maar de nieuwe Nederlandse regels werken wel op een ander wijze door in het nieuwe belastingverdrag. Nog even terugkomen op de nieuwe Nederlandse regels: het wereldinkomen wordt gevormd door alle inkomsten bij elkaar op te tellen, zowel die vanuit Nederland als de niet-Nederlandse inkomsten. Als minimaal 90% van uw wereldinkomen in Nederland wordt belast, kwalificeert u zich als buitenlands belastingplichtige. In dat geval behoudt u recht op dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als een inwoner van Nederland. Dit geldt bijvoorbeeld voor oud-militairen die in Duitsland wonen en daar vanuit Nederland een UGM-uitkering ontvangen. Met deze (in Nederland belaste) UGM-uitkering wordt de minimale grens van 90% eenvoudig gehaald.
 
Bijverdienen
Alleen als een UGM-er in Duitsland meer dan 10% gaat bijverdienen, vervalt de kwalificatie als buitenlands belastingplichtige en daarmee het recht op de aftrekposten en heffingskortingen. Voor de meeste UGM-ers zullen de nieuwe belastingregels echter weinig negatieve gevolgen hebben. Let hierbij ook op het vermogen dat u in Duitsland bezit. Het fictieve rendement van Box 3 wordt (zonder de vermogensvrijstelling van € 25.000,- pp) meegenomen voor de 90% berekening
 
Pensioen en AOW-gat
Hetzelfde blijft gelden zodra de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt. Net zoals de UGM-uitkering wordt ook het militaire pensioen in Nederland belast waardoor het recht op aftrekposten en heffingskortingen blijft bestaan. Wel worden ook gepensioneerden in het buitenland getroffen door het zogenoemde AOW-gat. De financiele gevolgen daarvan zijn echter wel iets anders dan voor de oud-collega’s in Nederland. Iedere jaar dat een oud-militair in het buitenland woont, levert immers een korting van 2% per jaar op van de opbouw van uw AOW. Voorheen stopte deze korting op 65 jaar. Door de opschuiving van de AOW-leeftijd loopt deze korting nu door tot aan de nieuwe AOW-leeftijd. De uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd gaat ontvangen, zal dus enkele procenten lager uitvallen dan u had verwacht. Tussen uw 65e en de nieuwe AOW-leeftijd ontvangt u, net zoals uw oud-collega’s in Nederland een compensatie voor het AOW-gat. Aangezien u in Duitsland geen 17,9% AOW-premie hoeft af te dragen zal die AOW-compensatie voor u hoger uitvallen dan in Nederland.
 
Verschuiving AOW
Zo weinig als er verandert voor UGM en pensioen, zo groot zijn de veranderingen voor de AOW. In het nieuwe belastingverdrag is bepaald dat de AOW-uitkering voortaan in Duitsland wordt belast. Het zou wel in Nederland belast zijn als de AOW + een evt. bedrijfspensioen (niet zijnde het ABP-pensioen) meer is dan € 15.000,-. Zodra u naast uw pensioen (Nederlands belast) dus AOW (Duits belast) ontvangt, voldoet u niet meer aan de 90%-eis. U kunt zich daardoor niet langer kwalificeren als buitenlands belastingplichtige en verliest uw recht op aftrekposten (zoals hypotheekrenteaftrek) en heffingskortingen. Als het goed is, is in 2016 de Nederlandse loonheffing over de AOW-uitkering al bij alle gepensioneerden stopgezet. Zo niet dan kan dit bij de aanslag worden rechtgetrokken. In Duitsland dient men vervolgens belasting te betalen over de AOW op basis van het Duitse belastingstelsel. Het tarief wordt vastgesteld op basis van de hoogte van het wereldinkomen. Met dat tarief wordt dan de belasting op de AOW berekend. Via een voorlopige aanslag kan de belasting over de AOW ook in delen worden betaald. Bij de belastingaanslag wordt één en ander dan verrekend
 
Let op de loonheffingskorting
Zoals gezegd zijn er inmiddels aanpassingen gedaan in de loonheffing. Dit geldt helaas niet voor de heffingskortingen, zoals algemene heffingskorting en ouderkorting. Zowel het ABP als het SVB weten niet wie er wel of geen buitenlands belastingplichtige is. Zij zetten daarom alle heffingskortingen gewoon door totdat u deze zelf stopzet. Doet u dat niet dan lopen de kortingen door en betaalt u wellicht te weinig belasting met als risico een aanzienlijke naheffing aan het einde van het jaar. Wij raden alle gepensioneerden in Duitsland dan ook aan hierover contact op te nemen met het SVB (mijn SVB) en het ABP (mijn ABP).
 
(NB: Het CAK past nog wel de toegepaste loonheffingskorting toe over het premiedeel bij de verrekening van de ziektekostenpremie (ZVW). Dit is niet komen te vervallen en hoeft u dus ook niet aan te kaarten).
 
Extra info
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog aanvullende vragen hebben, neem dan contact op met de AFMP-commissie Belasting via [email protected], of bel: 06 - 53 52 60 79.